Srijeda, 22 svibnja, 2024

[KATASTARSKA IZMJERA] Obavijest o nastavku postupka predočavanja za katastarsku općinu Turanj

Tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija u periodu od 23. siječnja do 5. veljače 2019. godine prema zadanim terminima i grupama nastavlja postupak predočavanja na području naselja Turanj.

Predočavanje za naselje Turanj će se održati u terenskom uredu u Turnju u prostorijama Mjesnog odbora Turanj (na katu) – pored Caffe bara Toreta na adresi Obala Dr. Franje Tuđmana 126.

Također, predočavat će se podaci za katastarske čestice na području naselja Sikova i to isključivo one koje nisu prethodno obrađene i one koje su u postupku prigovora. Pregledna karta sa zadanim terminima i grupama nalazi se na sljedećoj poveznici:

Pregledna karta sa zadanim terminima i grupama (PDF 4 MB)

Upute:

Predočavanjem elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci utvrđeni katastarskom izmjerom. Svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.

Osobe koje su u postupku katastarske izmjere evidentirane kao nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama o predočavanju se obavještavaju javnim glasilima, pisanim putem i sl. U pozivima ili javnoj objavi navedeni su vremenski termini i mjesto predočavanja.

Prilikom dolaska potrebno je predočiti identifikacijsku osobnu ispravu (dokument koji sadrži OIB), te punomoć ukoliko pristupate predočavanju u ime stvarnog nositelja prava.

Predočavanje će se održati u terenskom uredu u Turnju u prostorijama Mjesnog odbora Turanj (na katu) – pored Caffe bara Toreta na adresi Obala Dr. Franje Tuđmana 126.

 Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati predočavanju u zakazanom terminu, umjesto Vas može pristupiti punomoćnik uz predočenje punomoći. Osoba koja Vas  zastupa mora biti upoznata sa podacima o predočenim katastarskim česticama, te mora imati podatke o osobi ili osobama koje polažu prava na njima.

Ukoliko se radi o upisu više nositelja prava na katastarskoj čestici, predočavanju može pristupiti i samo jedna osoba kao predstavnik suvlasnika, uz suglasnost ostalih nositelja prava upisanih na predmetnoj čestici.

 POSTUPAK PREDOČAVANJA

  • Po dolasku potrebno je predočiti osobne dokumente te potpisati da ste se odazvali predočavanju podataka katastarske izmjere.

Podaci elaborata katastarske izmjere i grupe predočavanja dostupni su i na:

https://geoprojekt.pipgis.hr/turanj/gis

 korisničko ime: gost lozinka: gost

pa se prije samog predočavanja možete pripremiti i dodatno informirati o podacima katastarskih čestica koje su predviđene za predočavanje u navedenim terminima.

  •  Prilikom predočavanja podataka biti će Vam omogućen uvid u podatke o katastarskoj čestici: podaci  o položaju i obliku, načinu uporabe, zgradama, površinama, evidentiranim nositeljima prava, te dodatna usmena objašnjenja vezana uz stanje predočenih.
  • Nakon uvida u podatke nositelj prava potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima katastarske izmjere.
  •  Nositelj prava na katastarskim česticama može uložiti prigovor na predočene podatke.

POSTUPAK U SLUČAJU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Nositelji prava mogu dati prigovor na predočene podatke elaborata katastarske izmjere, prikupljene i mjerene u postupku katastarske izmjere.

Prigovor ne može biti na površinu dobivenu mjerenjem prema stvarnom stanju na terenu pokazanom od strane nositelja prava u postupku omeđavanja ili površinu dobivenu preuzimanjem dosadašnjeg katastarskog plana prema procjeni ovlaštene stručne osobe.

U slučajevima, u kojima se prigovor odnosi na tijek međe katastarske čestice, na terenski se uviđaj pozivaju i nositelji prava susjednik k.č..

Strankama se po ulaganju prigovora ne izdaje nikakva dokumentacija ni potvrda o odzivu na predočavanje.

PRIJE DOLASKA NA PREDOČAVANJE PODSJETITE SE NA:

RADNJE KOJE STE BILI DUŽNI OBAVITI U POSTUPKU KATASTARSKE IZMJERE

 Prema Zakonu o državnoj izmjeri I katastru nekretnina (NN 16/2007)

Čl. 45.

Nositelji prava na zemljištima na području na kojemu se provodi katastarska izmjera, odnosno tehnička reambulacija dužni su u roku koji je određen odlukom iz stavka 1. ovoga članka vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Ako nositelji prava na zemljištu ne obilježe granice svog zemljišta, obilježivanje će se izvršiti na njihov trošak.

Pogreške koje nastanu zbog neobilježivanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu.

Iznos troška za obilježivanje granica neobilježenih zemljišta i iznos troška za ispravak pogrešaka koje nastanu zbog neobilježivanja granica zemljišta, rješenjem određuje područni ured za katastar, odnosno ured Grada Zagreba, u skladu s pravilnikom iz članka 148. stavka 2. ovoga Zakona.

Čl. 156.

Nositelji prava na nekretninama koji ne izvrše obveze određene člankom 45. stavkom 3. i člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

Prema pravilniku o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (NN 147/2008)

Čl. 19.

Nositelji prava na zemljištima na području na kojemu se provodi izmjera dužni su u roku koji je određen Odlukom, vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Čl. 21.

Lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica, obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama tako da se ovisno o vrsti terena obilježe betonskim stupom, željeznim klinom, keramičkom cijevi, plastičnom oznakom sa željeznom jezgrom ili klesanjem križa u živoj stijeni.


Skoči do alatne trake