Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
[vc_custom_heading text=”Opći uvjeti korištenja” font_container=”tag:h1|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”]

PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1) U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.b-portal.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: web servis) te pripadajućeg sadržaja (na primjer: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2) Croturris d.o.o. kao izdavač elektroničke publikacije, odnosno, internetskog portala B-portal.hr (dalje u tekstu: Izdavač) pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba. Pristup web servisu Izdavač pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3) Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4) Izdavač zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama (www.b-portal/opci-uvjeti-koristenja).

SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

1) Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je suprotan ovim Uvjetima.

2) Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Izdavača. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija objavljenim u ovoj elektroničkoj publikaciji osim iznimno ako se navedeno obavlja putem gumbova koji se nalaze u ovoj elektroničkoj publikaciji, a predviđeni su za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i slično).

3) Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Spremanje ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenje web servisa na način da se pristup istome može obavljati putem druge web stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili web stranice.

4) Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Izdavač. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (Google Adsense usluga) u kojem slučaju Izdavač ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Izdavač ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

5) U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, Izdavač pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

6) Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u suprotnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Izdavač ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

1) Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumske poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) kojeg je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Izdavaču podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Izdavača na način da se navedeni materijal može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“, a sve u skladu s ovim Uvjetima.

2) Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika ove elektroničke publikacije, odnosno, internetskog portala kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Izdavača za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na taj sadržaj, a u korist Izdavača.

3) Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Izdavača) kao i svaka dostava određenog sadržaja Izdavaču smatra se korisnikovim prihvatom ponude Izdavača. Ponuda Izdavača odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Izdavaču ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Izdavač u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je posebna naknada izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, prilagođava, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Izdavač sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

4) Izdavač će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumske poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

5) Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju kojeg dostavlja Izdavaču te da prema tim pravima ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Izdavač stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnove naknade štete prema Izdavaču koji su po bilo kojoj osnovi vezani uz dostavljeni sadržaj, korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Izdavač predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

6) Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno: psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje , napad na druge korisnike, govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije, pisanje velikim slovima, chatanje, offtopic komentiranje, spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način, copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i slično, citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,korištenje prostačkog ili uvredljivog nadimka te nadimska u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe, prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na email adresu: [email protected]), pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma, upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, opscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

7) Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge, osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

8) Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Izdavač ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za njen sadržaj.

9) Izdavač pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Izdavač pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhiva čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

1) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

2) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

3) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Izdavač zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

1) Izdavač se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

2) Izdavač može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi Izdavaču. Izdavač će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Izdavača po tzv. „tailor made“ načelu.

3) Izdavač pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4) Izdavač prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

5) Izdavač će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Izdavač koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

KOLAČIĆI (COOKIES)

1) Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti, na računalo korisnika sprema se malena količinu podataka tzv. kolačići odnosno „Cookies“. Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.

2) Kolačići spremaju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.

3) Odabirom opcije „Slažem se“ korisnik pristaje na uporabu kolačića.

PRIMANJE OBAVIJESTI

1) Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti Izdavača. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem Izdavača na e-mail adresu: [email protected]

OPĆENITO

1) Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zadru.

U Biogradu na Moru, 29. listopada 2014. godine

Skoči do alatne trake