Petak, 12 srpnja, 2024

[OPĆINA PAKOŠTANE] Izmjena i dopuna odluke o mjerama sprječavanja virusa COVID-19; zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata do daljnjeg

Općinski načelnik Milivoj Kurtov objavio je odluku o izmjeni i dopuni odluke o sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane.
Ovom izmjenom i dopunom zabranjuje se rad ugostititeljskih objekata na području Općine Pakoštane do daljnjega uključujući i caffe barova u sklopu benzinskih crpki. Ovime nisu obuhvaćeni hoteli, pansioni i drugi oblici smještajnih objekata koji uključuju pripremu hrane i pića.
Isto tako, naznačeno je da će se sve mjere sprječavanja širenja virusa koje donosi Stožer civilne zaštite Zadarske županije primjenjivati i na lokalnoj razini, odnosno Općinu Pakoštane.
Tekst odluke glasi:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“, broj 2/09., 3/09., 2/13. – proč. tekst, 1/14. i 2/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Zadarske županije, te preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane od 17. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 17. ožujka 2020. godini, donio je

ODLUKU o izmjeni i dopuni
ODLUKE O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19
NA PODRUČJU OPĆINE PAKOŠTANE

I.

Radi pojačavanja mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane, Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane, koja je donesena dana 16. ožujka 2020. godine, i objavljena na službenim stanicama Općine Pakoštane, tekst koji je glasio „- ugostiteljski objekti  na području Općine Pakoštane registrirani za pripremu i usluživanje hrane i pića  posluju u radnom vremenu najranije od 06,00 sati do najduže 18,00 sati“ mijenja sada glasi:

„- od 17. ožujka 2020. godine, do daljnjeg privremeno se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata, uključujući i caffe bar u sklopu benzinske postaje, na području Općine Pakoštane, osim hotela, pansiona i drugih oblika za smještaj gostiju koji uključuju i uslugu hrane i pića za goste“


Iza točke I. dodaje se točka I.a koja glasi:


I.a


Sve mjere koje donose Stožer civilne zaštite Zadarske županije, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, bez odgode i donošenja odluka niže razine (odluka Općine Pakoštane), važe i primjenjuju se na području Općine Pakoštane.

II.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenim stranicama Općine Pakoštane.

KLASA: 022-05/20-01/137
URBROJ: 2198/18-01-01/01-20-5
Pakoštane, 17. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Milivoj Kurtov


Skoči do alatne trake