Utorak, 23 srpnja, 2024

[JAVNI POZIV] Program “Potpore događanjima” u Biogradu na Moru u 2019. godini

Turistički ured Ur. broj: 15-2019

Biograd na Moru, 28. veljače 2019. godine

Temeljem programa rada za 2019. godinu, Turistička zajednica grada Biograda na Moru objavljuje

J A V N I    P O Z I V

Za kandidiranje prema programu ‘Potpore događanjima’ u 2019. godini

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Biograda na Moru za događanja na području grada Biograda na Moru kao motiva dolaska turista u destinaciju te stvaranje ponude (posebno u pred i posezoni).

II.

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;
 2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području grada Biograda;
 3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;
 4. Doprinos promociji i jačanju image-a destinacije u zemlji i inozemstvu;
 5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekata iz vlastitih izvora:
 6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;
 7. Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista;
 8. Realizacija projekta u tekućoj godini

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZG Biograda na Moru.

III.

Sredstva za dodjelu se koriste isključivo za događanja koja se održavaju u 2019. godini, a na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, ustanove i ostali subjekti čije je događanje u skladu s kriterijima javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZG Biograd na Moru neće se razmatrati. Zahtjevi se predaju na obrascima koje možete preuzeti na Internet stranici http://www.tzg-biograd.hr/ ili u Turističkom uredu od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

IV.

Potrebna dokumentacija koju je organizator obvezan dostaviti :

 1. Popunjen obrazac JPD-2019
 2. Popunjen obrazac TROŠ-2019
 3. Program događanja

Turistička zajednica grada Biograda na Moru zadržava pravo od organizatora događanja zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.

Dokumentacija za prijavu podnosi se u tiskanom obliku – ispunjene online obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno ili dostaviti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Biograda na Moru, Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd na Moru.

Ispunjeni obrasci koji su potpisani i pečatirani mogu se poslati i putem e-maila i to na adresu: [email protected].

Kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascima iz Javnog poziva neće se razmatrati, a odluku o visini potpore za kandidirana događanja donijeti će Turističko vijeće Turističke zajednice grada Biograda na Moru.

V.

Prijave i dokumentacije se dostavljaju preporučeno poštom, osobno u Turistički ured ili e-mail poštom zaključno s danom 22. ožujka 2019. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 22. ožujka 2019. godine) na adresu: Turistička zajednica grada Biograda na Moru, Put Solina 4, 23210 Biograd na Moru, s naznakom ‘Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj’

Svi prijavitelji odgovor o dodjeli bespovratnih sredstava dobit će pismenim putem i to putem e-mail adrese navedene u prijavi. Rok za odgovor je 14 dana od dana donošenja Odluke o odabiru događanja.

VI.

Isplata odobrenih sredstava vršit će se isključivo nakon realizacije događanja i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici grada Biograda na Moru s priloženim dokaznicama (računi, ugovor, fotografije i sl.) o realiziranom događanju.


Skoči do alatne trake