Nedjelja, 14 srpnja, 2024

Sjednica Vijeća Općine Sv. Filip Jakov: zaduženje za projekte prometnice u Krču i reciklažnog dvorišta, drugi rebalans, projekt brzog interneta do svake kuće

U Svetom Filip i Jakovu, u općinskoj vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Igora Pedisića (HDZ) održana je osma sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov. Od ukupno trinaestero vijećnika, sjednici je nazočilo desetero: Marin Colić (HDZ), Zelina Kadija (HDZ), Renata Batur (HDZ), Anamarija Matešić (HDZ), Željko Serdarević (HDZ), Romano Raspović (HNS) Josipa Skazlić (MODES), Dalibor Katuša (MODES), Marijana Mrvičić (HDZ) te Igor Pedisić (HDZ). Izostali su Matej Mikulić (MODES), Tomislav Demo (HDZ) te Jovita Pirović (MODES).

Iz razloga usklađenja s novim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, prihvaćena je odluka o komunalnom doprinosu u kojoj je jedina promjena sadržaj rješenja o komunalnom doprinosu.
– U rješenju više neće stajati rok izgradnje i obveza vraćanja općine iznosa koji se ne utroše od doprinosa. U rješenju će tako stajati obveznik, rok plaćanja, njegova obveza i na kakvu komunalnu infrastrukturu će se utrošiti iznos doprinosa, ceste, groblja, javne površine, rasvjeta… – pojasnila je pravnica Katarina Ralić.
Iz istog razloga, radi usklađenja s novim zakonom, prihvaćena je i odluka o komunalnoj naknadi.

U odluku o ugostiteljskoj djelatnosti uvrštena je ranija odluka o zaštiti od buke. Ovom odlukom ugostitelji će umjesto najkasnije petnaest dana prije održavanja zabavno-glazbenih događanja na otvorenom moći od općinske uprave zatražiti suglasnost najkasnije tri dana. Načelnik Zoran Pelicarić (HDZ) kazao je kako se ovom odlukom rješavanje eventualne buke u ugostiteljskom objektu podiže na višu razinu i samim time što će komunalni redar imati ovlast izmjeriti glasnoću mjernim aparatom.

– Taj objekt, bilo hotel, restoran ili noćni bar, moći će raditi duže ali u skladu s uvjetima koje je dobio pri registraciji lokala. Kada mi ustanovimo da je prekoračena buka, mi zovemo policiju ili inspekciju. – rekao je Pelicarić.
Prihvaćenim izmjenama i dopunama odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenom djetetu, omogućeno je i onim roditeljima koji oboje nisu hrvatski državljani, odnosno, propisan je uvjet da samo jedan roditelj mora biti državljanin Republike Hrvatske da bi ostvarili pravo na pomoć.
Usvojen je drugi rebalans općinskog proračuna, a kao glavni razlog, navela je viša stručna suradnica za financije i naplatu poreza Vlatka Budanović, je kvalitetnija provedba EU projekata. Konkretno, radi se o reciklažnom dvorištu u Sv. Filip i Jakovu te nerazvrstanoj cesti Krč u Turnju. Proračun sada iznosi približno 57,3 milijuna kuna.

– Predlažemo kreditno zaduženje od 4,5 milijuna kuna jer se očekivana pomoć općini neće doznačiti u ovoj godini. Kreditom bismo osigurali sredstva za plaćanje izvođača radova, a kasnije bismo odobrenim sredstvima zatvorili kredit. – istakla je Budanović.
Na prihodovnoj strani povećavaju se stavke „porez i prirez na dohodak“, „porez na promet nekretnina“, „komunalne naknade i doprinosi“, „primici od prodaje“ i „primici od zaduživanja“, „pomoć od ostalih subjekata“ kod čega se najveći dio odnosi na pomoć od Hrvatskih cesta za gradnju biciklističke staze Sv. Petar-Turanj. Na istoj strani smanjuje se „prihod od državne pomoći“.
Na strani rashoda nove stavke su „otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih institucija“, „biciklistička staza Sv. Petar-Turanj“ i „uređenje šetnice Morovička“. Značajna su ulaganja u zemljište što uključuje pripremu građevinskog zemljišta na predjelu Rabatin u Sv. Filip i Jakovu kao naknada od milijun kuna Hrvatskim šumama za pravo korištenja i raspolaganja zemljištem. Povećale su se i stavke vezane za ulaganja u Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, Dječji vrtić Cvit, dječje igralište u Raštanima Donjim, sanaciju deponija, Radio BnM, nabavku broda i tako dalje.
Kreditno zaduženje neizbježno je ako se želi dobiti novac iz EU fonda, naglasio je Pelicarić.
– EU natječaji imaju dosta kompleksne procedure procjene naše provedbe javne nabave. Znamo da ima oko 500 jedinica lokalnih samouprava i još k tome komunalnih tvrtki koje provode najmanje 70 posto projekata iz EU izvora. Jednostavno, to toliko traje da se dogodi da izvođač završi radove a sredstva dobijete za godinu dana. Za to nam HBOR daje dosta povoljne kredite s oko 1 do 2 posto kamate. Plaćamo sporost aparata ali zato je dobro da plaćamo s niskim kamatama. – pojasnio je Pelicarić.
Jednoglasno su prihvaćene odluke o kreditnom zaduženju za financiranje izgradnje nerazvrstane prometnice Krč u iznosu od približno 2,65 milijuna kuna na pet godina uz kamatu od 1,7 posto te za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu od 1,9 milijuna kuna na pet godina uz kamatu od 2 posto.
Izmjenama i dopunama odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata omogućuje se pravo na dodjelu stipendije i onima studentima koji su upisali studij u inozemstvu. Naknade ostaju nepromijenjene, tristo kuna mjesečno za prosjek ocjena do 2,99, petsto kuna za od 3,00 do 4,49 te tisuću kuna za prosjek ocjena od 4,5 i veći.
Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići), odlukom vijećnika, stavljen je izvan snage. Prema riječima pročelnika Jure Jelenića, trenutno su uvjeti gradnje na tom području povoljniji prema Prostornom planu uređenja Općine Sv. Filip i Jakov što je i glavni razlog donošenja ove odluke.

Prihvaćene su pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov nakon što su pribavljene suglasnosti resornog ministarstva a odnose se na građevinsko područje Sv. Petra. Šestim izmjenama i dopunama općinskog prostornog plana nastavlja se revizija građevinskog područja i u ostalim mjestima na području općine.
Nadalje, usvojen je UPU obalnog pojasa u naselju Sveti Petar kojim su određeni uvjeti prostornog uređenja u jednom dijelu obalnog pojasa naselja. Isto tako, prihvaćena je odluka o izradi drugih izmjena i dopuna UPU neizgrađenog područja u Sv. Filip i Jakovu na Rabatinu. U međuvremenu, od 2014. godine kada je donesen plan, otvorila se mogućnost definiranja još jednog prilaznog puta prema osnovnoj školi kao i odredbe o namjeni površina na kojima će se graditi novo stambeno naselje, između ostalog i obiteljske kuće iz POS programa.
Jednoglasno je usvojena odluka o otpisu komunalnog doprinosa tvrtki Sunturist hotel d.o.o. iz Zadra u čijem vlasništvu je novootvoreni i prvi hotel na području mjesta Turanj  – „Torreta Palace“. Riječ je približno 328 tisuća kuna, a uvjet za otpis su podmirenje svih ostalih obveza prema općini i od strane tvrtke i od strane vlasnika kao fizičke osobe.
– Temelj ove odluke nalazi se u odredbi Odluke o komunalnom doprinosu koja kaže da građevina od gospodarstvenog značaja za razvoj Općine Sv. Filip i Jakov mogu biti oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa. – kazala je pravnica Katarina Ralić.
Načelnik Pelicarić napomenuo je da su ranije već dva hotela u prošlosti bila oslobođena komunalnog doprinosa a bila su od značenja za gospodarstveni razvoj: prvi hotel u Sv. Petru – Mare Nostrum te prvi hotel, dakako kao primjer privatnog poduzetništva, u Svetom Filip i Jakovu – Pikolo. Na pitanje Dalibora Katuše (MODES) hoće li i neki drugi budući hotel biti oslobođen doprinosa, Pelicarić je odgovorio potvrdno, ne samo za hotel već i druga poduzetnička ulaganja u kojima će biti novih zaposlenika.
Sjednica je zaključena usvajanjem odluke o širokopojasnom internetu i izgradnji pripadajuće infrastrukture. U ovaj projekt za budućnost Općina Sv. Filip i Jakov ulazi zajedno s Općinom Sukošan kao nositeljem, uz sudjelovanje općina Galovac i Škabrnja.
– Procjena je da mi manji, posebno zaobalni dio, nismo zanimljivi operaterima da do svake kuće dođe optička mreža. Moramo se sami aktivirati da do svake kuće dođe optički kabel koji će omogućiti 5G mrežu. Želim naglasiti da se ne radi ovo samo radi turizma već da brzi internet bude osnovni alat svakog kućanstva. – zaključio je Pelicarić.
Prvi korak je izrada projektne dokumentacije za područje sve četiri općine u iznosu od 250 tisuća kuna a zatim slijedi prijava na EU natječaj.


 

Skoči do alatne trake